СЛУЖБА ПО ТРУДОВА МЕДИЦИНА

Служба по трудова медицина към “СТМ-ЕКСПЕРТ” ЕООД

Регистрирана като служба по трудова медицина с удостоверение №213/06.03.2001г. от Министерство на здравеопазването. Пререгистрирана с удостоверение №213 – 1/13.06.2003г. от Министерство на здравеопазването и пререгистрирана по Наредба №3/2008 г. с удостоверение №038-1/01.04.2008г. Пререгистрирана по Наредба №3/2008 г. с удостоверение №038-2/17.01.2019г.

„СТМ-Експерт” ЕООД, гр. Стара Загора извършва целия обем от дейности в изпълнение на изискванията на Закона за здравословни и безопасни условия на труд, ДВ бр. 124/1997 г и ДВ бр.70/2007 г, Наредба №3/2008 г, ДВ бр. 40/2008 г, Наредба №3/87 г., изм. и доп. ДВ бр. 102/94 г. и Наредба №7/2005 г за минималните изисквания за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд при работа с видеодисплей, ДВ бр.70/2005 г.

Comments are closed.