ОРГАН ЗА КОНТРОЛ ОТ ВИДА С

Органът за контрол  от вида С е самостоятелно структурно звено при “СТМ -Експерт” EООД, гр. Стара Загора. Обособен е като независима функционална единица и извършва, безпристрастно своите дейности по контрол, съгласно БДС EN ISO/IEC 17020:2012.

 Акредитиран е от Изпълнителна Агенция „Българска Служба за Акредитация“ и притежава Сертификат за акредитация № 226 ОКС.

ОКС при  “СТМ -Експерт” EООД извършва дейности по контрол на нови и/или в експлоатация обекти и съоръжения в следните области:

Електрически уредби и съоръжения до и над 1000 V:

 – Импеданс на контура “Фаза – защитен проводник”

– Защитни прекъсвачи ЗП

– Съпротивление на изолация

– Защитни заземителни уредби

– Мълниезащитни заземителни уредби

Физични фактори на работна и битова среда:

  • Осветеност
  • Микроклимат – Температура, Относителна влажност, Скорост на движение на въздуха
  • Шум в помещения на жилищни и обществени сгради – Еквивалентно ниво на шум, Ниво на шум
  • Шум в територии и устройствени зони в урбанизираните територии и извън тях  – Еквивалентно ниво на шум
  • Шум в работна среда  – Ниво на шум, Еквивалентно ниво на шум, Дневно ниво на експозиция на шум, Средно седмично ниво на експозиция на шум, Върхово ниво на звуково налягане
  • Вентилационни инсталации –  Скорост на въздушния поток; Дебит на въздуха
  • Прах във въздуха на работна среда –  инхалабилна фракция
  • Химични агенти във въздух на работна среда – Линейно колориметрични методи с индикаторни тръбички
  • Вибрации предавани на системата «ръка – рамо»
  • Вибрации предавани на цялото тяло

Органът за контрол разполага със съвременна апаратура, калибрирана съгласно изискванията на БДС EN ISO/IEC 17025:2012. Приоритет за нас са:
• Качеството при извършване на контрола;
• Гарантиране в най-висока степен безпристрастност на извършената оценка;
• Бързина и високо ниво на извършваните услуги.

Comments are closed.