УСЛУГИ

ОБУЧЕНИЕ НА КОМИТЕТИТЕ И ГРУПИТЕ ПО УСЛОВИЯ НА ТРУД, УПРАВЛЕНСКИ ПЕРСОНАЛ И РАБОТЕЩИ

• Запознаване с нормативната уредба за безопасност и здраве при работа.
• Провеждане на обучение на работници и длъжностни лица по нормативните документи за опазване на здравето и безопасността при работа, по спазване на санитарно-хигиенните норми и изисквания за работна среда и трудов процес (съгл. Нар. №4, ДВ.бр.54/1998г.)
• Провеждане на обучение по Наредба №РД-07-2 от 16.12.2009 г за условията и реда за провеждане на периодично обучение и инструктаж на работниците и служителите по правилата за осигуряване на ЗБУТ
• Провеждане на обучение за оказване на първа помощ и взаимопомощ при аварийни ситуации.
• Промоция на здравето с провеждане на здравно-просветна дейност по актуални здравни проблеми.
• Предоставяне на информация за нови или променени нормативни изисквания по осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд и препоръки за прилагането им.

ОЦЕНКА УСЛОВИЯТА НА ТРУД

• Организиране на измервания на параметрите на работната среда :
• Микроклимат /температура на въздуха, относителна влажност, скорост на движение на въздуха /
• Шум
• Химични агенти
• Осветление
• и други при необходимост.
• Организиране и извършване на измервания на ел. параметри:
• Измерване на импеданса на защитния контур „фаза – защитен проводник”;
• Оценка на ефективността на зануляването;
• Други при необходимост.
• Определяне на видовете работи и работещите, които имат право на допълнителен платен годишен отпуск, съгл. Постановление №267/12.12.2005г и Наредба за определяне на видовете работи, за които се установява допълнителен платен годишен отпуск /ДВ бр. 103/05 г/ и съгласно чл.156, т. 2 от КТ
• Определяне на видовете работи и работещите, които имат право на безплатна храна и/или добавки към нея, съгл.Наредба № 11/2005г /ДВ бр. 01/2006 г/
• Определяне на видовете работи и работещите, които имат право на намален работен ден, съгл. Постановление № 267/12.12.2005 и Наредба за определяне на видовете работи, за които се установява намалено работно време /ДВ бр. 103/05 г/

АНАЛИЗИРАНЕ И ОЦЕНКА НА ПОТЕНЦИАЛНИЯ РИСК ЗА ЗДРАВЕТО В УСЛОВИЯТА НА РАБОТНАТА СРЕДА

• Оценка на риска на работните места, професии и дейности с потенциален риск за здравето. (съгл. Нар. 5 /ДВ.бр.47/1999г.)
• Разработване програма за ограничаване на установения риск за здравето с предлагане на мерки за предотвратяване, отстраняване или намаляване на установения риск .
• Оценка ефикасността на предприетите мерки за минимизиране на установения риск.
• Оценка на условията на труд при работа с видеодисплеи (персонални компютри) (съгл. Нар. 7/2005г.).
• Разработване ергономични условия на труд при работа с видеодисплеи (персонални компютри).
• Анализ и оценка на организацията на труда, режима на труд и почивка и влиянието им върху здравето и трудоспособността на работниците. (съгл. Нар. №15, ДВ.бр.54/1999г.)
• Разработване на физиологичен режим на труд и почивка и оценка на неговата ефективност.
• Оценка на психо-физиологичното състояние на работещите.
• Консултации при определяне на работниците и служителите, които подлежат на задължително застраховане за риска „Трудова злополука”.
• Разработване на препоръки за преустройство на работното място, организацията на труда и трудовото натоварване на работещи, които се нуждаят от специална закрила.

ОЦЕНКА ВЛИЯНИЕТО НА РАБОТНАТА СРЕДА ВЪРХУ ЗДРАВНОТО СЪСТОЯНИЕ НА РАБОТЕЩИТЕ

• Изготвяне на план график за провеждане на профилактични прегледи на работниците и служителите с уточняване необходимите лекари специалисти, лабораторни изследвания (функционални, клинико-лабораторни и токсикологични) и периодичността на прегледите в зависимост от степента на производствения риск (съгл. Нар.3/ДВ.бр.16/1987г., бр65/1991г. и бр.102/1994г.).
• Изготвяне на карта за документиране на резултатите при провеждане на периодични медицински прегледи и изследвания.
• Организиране на профилактични медицински прегледи на работниците и служителите съгл. Наредба N 3 от 1987 год. и измененията и допълненията към нея.
• Предоставяне на информация на медицинските специалисти, извършващи периодичните медицински прегледи, по отношение на идентифицираните опасности и установения риск за здравето и безопасността на работещите.
• Анализ на резултатите от профилактичните медицински прегледи и разработване на медико-профилактични и санитарно – хигиенни мероприятия.
• Разработване и поддържане на здравните досиета на работещите на електронен и цифров носител съгласно изискванията на Наредба №3.
• Изготвяне заключение за здравното състояние на работниците и служителите при сключване на трудов договор и при прекратяване на трудовите отношения, отразено в здравните досиета.
• Изготвяне на заключение за пригодността на работещите да изпълняват даден вид работа.
• Предоставяне на информация на работещите за здравните рискове, свързани с работата, и за резултатите от проведените медицински прегледи и изследвания, включително и индивидуални съвети на работещите във връзка със здравето и безопасността при работа.
• Уведомяване на общопрактикуващите лекари за заболяване или отклонения във физиологичните показатели на работещите, които се нуждаят от диагностично уточняване или лечение, след получаване на резултатите от проведени периодични медицински прегледи и изследвания.
• Анализ и оценка на заболеваемостта с временна нетрудоспособност, на професионалните заболявания и на трудовия травматизъм, с препоръки за намаляването й.
• Изготвяне на обобщен анализ на здравното състояние на работещите във връзка с конкретните условия на труд.
• Участие в дейността на комисията по трудоустрояване.

Comments are closed.