ЕКИП

Ръководител на органа за контрол е Минка Рашева Боровска – Стефанова, физик, специалист по акустика и атомна физика – над 30 стаж в областта на здравето и безопасността.

• еколог – с над 10 години стаж в областта на здравето и безопасността при работа.

• химик – с над 30 години стаж в областта на здравето и безопасността при работа.

Служителите от персонала на Органа за контрол от вида С при  „СТМ – ЕКСПЕРТ“ ООД владеят английски, френски и руски език.

Comments are closed