ОБХВАТ НА КОНТРОЛ

√ Контрол на физични фактори на работната среда:
√ Физични фактори на работната и битова среда:
Микроклимат – по температура, относителна влажност на въздуха, скорост на движение на въздуха
изкуствено осветление – осветеност;
шум ниво на шум, еквивалентно ниво на шум, дневно ниво на експозиция на шум, средноседмично ниво на експозиция на шум, върхово звуково налягане
√ Контрол на прах в работна среда – среднопретеглена концентрация на инхалабилна фракция;
√ Химични агенти /фактори /във въздуха на работната среда:
• среднопретеглена концентрация на химични агенти – чрез индикаторни тръбички за експресен анализ.
√ Контрол /измерване/ на електробезопасност – Електрически уредби и съоръжения до 1000V
– импеданс на контура „фаза – защитен проводник”,
– защитни прекъсвачи – ток на задействане и допирно напрежение,
– съпротивление на изолация
√ Контрол /измерване/ на електробезопасност – Електрически уредби и съоръжения до и над 1000V
– съпротивление на защитни заземителни инсталации,
– съпротивление на мълниезащитни заземителни инсталации,
√ Контрол / измерване/ на Вентилационни инсталации – скорост на движение на въздуха, дебит на въздушния поток /кратност на въздухообмена в час/
√ Контрол /измерване/ на Вибрации:
• предавани на цялото тяло;
предавани по системата “ръка-рамо”.

Comments are closed.